WOW Youth

WOW
colors

Основни цели

illustrazione

Нашите задачи

Нашите задачи

Партньорите в проекта WoW работят заедно, за да създадат инструментариум от сценарии за обучение, които чрез неформалното образование да запълнят празнотите между уменията на младите хората и светът на работещите. Обучителните сценарии ще позволят на младежите да се справят в реални ситуации, да участват в ролеви игри, да учат на базата на опита и определени казуси. Инструментариумът ще бъде допълнен от обучителен курс, който ще увеличи възможностите и капацитет на младежки обучители да провеждат неформални обучения, които да засилят уменията на младежите и пригодността им за заетост - нещо, което училището и университетът често не успяват да предоставят поради фрагментираността на знанието, разделено в отделни предметите.

Целта на партньорите е да обединят разнообразни сценарии за обучение (не по-малко от 25), които да са структурирани около пет приоритетни теми и които да помагат на младите хора да развиват своите знания, умения и отношение за целите на социалната им и професионална реализация в живота.

След внимателно премисляне и обмяна на мнения в процеса на развиване на направените предложения, партньорите обмислиха следните приоритетни направления за съдържанието на инструментариума:

  • информационни и комуникационни технологии - ИКТ/ICT (умение за уверено и критично използване на ИКТ; виртуално взаимодействие - възможност за продуктивна работа и демонстриране на присъствие като член на виртуален екип; въпроси свързани с безопасността на информацията и личността в интернет; социални мрежи и други);
  • медийна грамотност (критичен анализ и развитие на съдържание; възможност за категоризиране на информацията според нейната важност; възможност за разбиране на комплексността на медийните съобщения; възможност да създаваш съобщения, предназначени за различни медии);
  • комуникационни умения (осъществяване на връзка с останалите; възможности за употреба на различни канали на убедителна комуникация; използване на подходяща информация според съответния контекст; междуличностно и междукултурно опознаване; толеранс; опознаване на аудиторията; език на тялото; умения за получаване на обратна връзка);
  • личностно усещане и усещане за общността (личностно развитие, себеуважение; самоефикасност; гражданска позиция; засилени връзки с общността; съвместна работа);
  • предприемачество (умения за планиране и водене на дискусии; новаторство; умения за решаване на проблеми; намиране на решения в непредвидени ситуации; възможност за продуктивно планиране и работа).

Сценариите за обучение и обучителният курс са предназначени за оказване на необходимата помощ на младежки обучители за увеличаване капацитета на младите хора, включително на тези, с ограничени възможности, като за целта ги ангажира в дейности за личностно и социално развитие.

Проектът прилага кумулативен подход, чрез който младите хора работят заедно, за да обменят знания, умения и нагласи към своите връстници, като по този начин предават и мултиплицират придобития си опит. Проектът ще започне със събития, свързани с мобилността на 15 младежки обучители, които в последствие ще се увеличат с още 35, които ще се присъединят към първоначалната група по време на международен обучителен курс в края на проекта. Очаква се пройтът да има директен контакт с над 300 младежи и младежки работници в страните от проекта. Този подход ще позволи младите хора да помагат на други млади хора в неформална образователна обстановка, с което да допринесат към запълване на пропастта между компетентностите на младите хора и нуждите на пазара на труда.

colors