WOW Youth

WOW
colors

Дългосрочни резултати

illustrazione

Дългосрочни резултати

Предварителен преглед

Проектът WoW предвижда продължително сътрудничество с целевите групи.

Повече от 300 младежки обучители ще участват в проекта, в редица дейности и ще получат материали, ноу-хау и инструментариум с обучителни сценарии. Петнадесетте обучители, които ще вземат участие в разработването на сценариите, ще участват като треньори и в международни обучителни семинари за младежки работници в София (България).Те ще продължат да работят по сценариите и в бъдеще и ще споделят своя опит и компетентности, придобити в рамките на проекта със своите връстници. Този мултипликационен подход ще бъде приложен и по време на националните семинари, които предстои да бъдат провеждани във всяка държава (през февруари 2017), по време на които младежките обучители ще предадат своите умения на по-широк кръг младежи във всякадържава от проекта.

Всички партньори поддържат контакт с целевата група на проекта - млади хора и техните обучители, и са заинтересовани от поддържането и мултиплицирането на продуктите, резултати от проекта, тъй като самите те са допълващи техните собствени дейности и активности -  CCTA (P1), FSPAC (P3) и Училището по Роботика (P4) – чрез семинари и неформално образование - DOGA (P2) – в неговите допълнителни активности за гимназисти, UAC (P5) – неговия професионален център за развитие, центровете за кариерна ориентация и преквалификационните програми.

Партньорите ще инициират международно обучение за младежки обучители, което ще бъде промотирано като възможност за обучение за проекти, свързани с мобилности за младежки обучители по Еразъм+ КА1 през 2017 г.

Сайтът на проекта ще бъде достъпен за поне 5 години, след неговия край и ще бъде използван за комуникиране с целевите групи на проекта както и с групите в социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+ и други. Чрез тези канали ще бъдат обявявани предстоящи обучителни събития и инициативи, свързани с резултатите от проекта. Младежки обучители от цяла Европа и извън нея ще имат достъп до продуктите от проекта на английски, испански, италиански, български, румънски и турски език. Самите материали ще бъдат достъпни за сваляне от сайта на проекта.

Контактът с широката целева група на проекта ще се осъществява чрез тристъпковия метод: от партньорските мрежи (чрез специализирани дейности, използвани за провеждане на обучения, както и чрез самия инструментариум; лице в лице между младежите и техните обучители и от заинтересованите страни чрез техните контактни мрежи (това е възможно тъй като всички резултати от проекта ще бъдат споделени с местните и регионални институции и организации, ангажирани с дейности в областта на политиките за младежта, като Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Регионален инспекторат по образованието и други).

Поддържане на мрежа с лицата и институциите, взимащи решения в областта на политиката за младежта.

Световни умения за по-добра заетост на световната младеж се стреми към създаване на сътрудничество и оперативен капаците за всички партньори и заинтересованите страни. Ще бъде създадено портфолио на проекта, което ще бъде разпространено сред заинтересованите лице, отговорни институции и взимащите решения в областта на политиката за младежта. Това портфолио ще изпълнява ролята на покана за провеждане на диалог с тези лица и организации, както и с представителите на бизнеса.

colors