WOW Youth

WOW
colors

Методология

illustrazione

Методология

Нашата основна цел е да създадем сценарии за провеждане на обучение

Методологията на проекта се основава на сътрудничеството и взаимното обучение. Партньорите ще се базират на институционални експертизи. Те ще трябва да селектират, развият и адаптират подходящо съдържание, което да съвпада с един или повече от един от приоритетите на проекта и да го споделят помежду си. Младежките обучители и експерти от проекта ще си сътрудничат на национално и международно ниво, за да тестват, дискутират и адаптират съдържанието в обучителните сценарии, които да поддържат развитието на уменията, необходими за социалната и професионална реализация. В тези рамки, по време на две съвместни работни срещи (в Сантяго, Чили и в Истанбул, Турция), партньорите и експертите ще работят заедно в създаването на инструментариум и методология на курсовете.

Проектът ще използва обширен подход за създаването на инструментариум със сценарии за обучаване (насочени към младите хора), както и в създаването на тренировъчна програма за младежки обучители, която ще им позволи да усъвършенстват своите умения, чрез практическа работа с инструментариума. резултатите от проекта ще бъдат тествани в рамките на международно тренировъчно събитие в София, България с участието на 50 младежки обучители от държавите, участници в проекта. Методологията на проекта и неговите резултати (инструментариум с обучителни сценарии и курс за младежки обучители) е базирана на парадигмата за конструктивно учене, основаваща се на предпоставката, че учещите се активно конструират своето познание чрез опита и откритията си. Това означава, че обучаващите се имат нужда от това да бъдат ангажирани в ситуации, в които могат да научат нещо и всъщност се научават най-добре при наличието на смислен контекст, сътрудничество и взаимодействие с останалите участници в тяхното обкръжение.

Всеки сценарий, трябва да съблюдава следните правила:

  • да създава смислен контекст;
  • да изисква кооперативна/интерактивна работа (между обучавани, преподаватели, експерти);
  • да бъде откривателски и ориентиран към преживяването;
  • да бъде мултидисциплинарен;
  • да бъде продуктивен, насочен към постигане на цели;
  • да бъде насочен към личността (обучаемият да бъде в центъра);
  • да включва обратна връзка.

Подходящите методи, които могат да бъдат прилагани по време на сценариите са: ролеви игри; учене, базирано на действия и открития; кооперативно учене; учене, критично мислене; представяне на казуси.

colors