WOW Youth

WOW
colors

Какво представлява WOW

illustrazione

Какво представлява проектът WOW

За проекта:

Училището по роботика ще бъде домакин на първата работна среща по проекта. Предстои много теми да бъдат дискутирани между партньорите: защо е важно участието в проекта WOW, резултати и задачи, планиране на активностите и възможности за използване на google apps.

Проектът Wow (от англ. World Skills of World Youth for better employability) е абревиатура на проекта “Универсални умения за младежка заетост”. В проекта участват представители от различни сектори - образователни институции, неправителствени организации, организации предоставящи неформално образование, младежки организации, които работят върху създаването на инструментариум от образователни сценарии, които да запълнят празнотите между уменията на младежите  и света на бизнеса, чрез неформални методи на образование.

Инструментариумът е насочен към младежки обучители и ще бъде допълнен от обучителен курс, който ще увеличи техния капацитет да провеждат неформално образование, чийто цели от своя страна може да съвпадат със задачите на учебните програми в сферата на формалното образование.

Проектът е силно мотивиран от стратегията на ЕС за нови умения и работни места като бъдеща перспектива, както и от приоритетите на стратегическата рамка “Образование и обучение” 2020.

Проектът е насочен към подпомагането на младежки обучители. Международното партньорство, което е формирано ще позволи многоперспективност на резултатите и на учебното съдържание, което ще бъде изработено.

Разминаването между уменията, предоставяни от образователната сфера и уменията, необходими за назначаване на работа често представлява голямо препятствие пред младите хора да започнат работа и да градят кариера. Развиването на допълнителни компетенности дава значително предимство на младите хора с еднакво образователно ниво. Ролята на неформалното образование за изграждането и развиването на такива компететентности е неоспорима.

Изследователите споделят мнението, че факторите, които влияят върху младежката безработица са определени основно от местни икономически характеристики, от колкото от икономиката на цялата страна. Тези характеристики могат да бъдат подобни в различни региони по света, където икономическите условия също са еднакви.

Не на последно място, отвореният европейски пазар и компетентностите, които влияят върху заетостта и кариерното развитие трябва да бъдат съвместими, за да може да се прилага адекватна политика на ЕС в тази област.

Взаимодействието на европейско ниво е необходимо по-конкретно в:

  • трансфера на знания и взаимното учене;
  • постигане на ново качество, базирано на споделено учене в европейския контекст, което качество да надминава установените граници и да дефинира обща методология, съобразена с приоритетите и  разпоредбите на ЕС;
  • тестване на резултатите от проекта с помощта на младежки работници, опериращи в различни среди и извеждане на общи заключения и препоръки за международно имплементиране;
  • разпространение на резултатите от проекта в по-широк международен контекст.

Ползите от европейското сътрудничество се изразяват в:

  • стратегическия избор на партньори, всеки от които притежава специфични умения, мрежи и история, опериращи в различни държави и сфери;
  • набор от методологически и обучителни компетентности в това партньорство;
  • възможност за производство на многоезични продукти и свободни образователни ресурси, както и за тяхното трансгранично разпространение;
  • сътрудничество и обмяна между институции и индивиди, което ще позволи значим принос в сферата на неформалното образование в Европа и ще увеличи възможностите на участващите институции.

С участието на партньор от Чили (Р5), проектът се стреми към постигане на общите цели на програма Еразъм + за повишаване на капацитета - насърчаване на сътрудничеството и обмяната в сферата на младежта с помощта на партньорски организации от различни региони на света. Статистиката показва положителни настоящи тенденции в Чили за намаляване на безработицата сред младежите (с 1,1% спад постигнат през 2013 в сравнение с 2012). В същото време, ключовите препоръки на OECD Skills Strategy към страната са да се подчертае необходимостта от окуражаване и предоставяне на възможност на хората да учат през целия си живот, да прилагат трансгранични политики и умения и да стимулира международната активност.

Приложението на проекта WOW може да доведе до полезни модели, които да допринесат за постигането на тези препоръки.

colors