WOW Youth

WOW
colors

Целеви групи на проекта

illustrazione

Целева група на проекта

Прогноза за въздействието на проекта

За периода от 18 месеца (такава е продължителността на проекта) дейностите на проекта ще окажат директно въздействие върху младите хора, техните обучители, както на местно, така и на регионално ниво: участници от пет държави от три континента.

Младежки обучители, които ще бъдат директно обхванати от проекта:

  • 15 обучители от 5 държави ще вземат участие в семинарите в Сантяго (Чили) и в Истанбул (Турция);
  • 50 младежки обучители от 5 държави ще вземат участие в курса за изграждане на капацитета на обучителите и младежките организации в София, България;
  • всеки един от партньорите в проекта ще организира и каскадни семинари с цел разпространение на резултатите от проекта на местно ниво;
  • семинарите ще се провеждат от младежките обучители, които са взели участие в предходни дейности на проекта. По този начин те ще усъвършенстват своите умения пред аудитория. На всеки семинар се очаква аудитория от по 50 участника, от които поне по 10 младежи в неравностойно положение;
  • Общият брой на директно обхванатите от проекта лица: над 300.
colors