WOW Youth

WOW
colors

Описание

illustrazione

Описание

Проектът се основава на потенциала на неформалното образование за развиване на знанията, уменията и възможностите за възприятие на младите хора, умения, които са им необходими на пазара на труда.

Партньорите ще разработят инструментариум със сценарии за обучение, които ще позволят прилагането на образователни симулационни игри. Преодолявайки ограниченията на стандартното преподаване, което е в основата на формалното образование, проектът се основава на практическия подход, който позволява на младежите да се “гмурнат” в истинския живот чрез ролеви игри, решаване на казуси и други, водени от техните обучители. Обучителната програма, която ще бъде подготвена и тествана от проекта, ще поддържа уменията на младежкуте работници и ще им помогне да прилагат успешно инструментариума при работата с техните връстници.

Още повече, целта на проекта надхвърля разбирането за т.нар. “Кръстосани умения”, представени от Европейската рамка за ключови компетентности (2006/962/ЕС), която покрива широк обхват от компетентности, насочени към мултидисцплинарния подход и подхода за кръстосани теми. Проектът се фокусира върху пет основни тематични направления, които взаимно се допълват и които поддържат уменията на младежите, определящи за тяхната заетост:

  • информационни и комуникационни технологии;
  • медийна грамотност;
  • комуникационни умения;
  • личностно усещане и усещане за общността;
  • предприемачество.

Сътрудничеството с партньор от Чили ще даде нови измерения на проекта. Ангажираните в проекта младежки обучители ще научат за реалността и практиките в държава, извън ЕС, което ще разшири техните възприятия по отношение на тематичните направления на проекта и обхватът на разбиранията за приликите и разликите в глобализирания свят.

colors