WOW Youth

WOW
colors

News - Как да създадем “Сценарий за обучение WOW”

illustrazione

05/01/2016

Как да създадем “Сценарий за обучение WOW”

Мисловна карта След срещата в Генуа, партньорите създадоха ръководство, което дефинира всички сценарии за обучение на проекта. В допълнение към него, е създадена и Мисловна карта.

Как да създадем “Сценарий за обучение WOW”

Ръководството съдържа синтезирана информация, с помощта на която всеки партньор може да създаде сценарий за обучение. На втория ден от първата си среща, партньорите обсъдиха съдържанието на резултатите, които очакват от проекта и се фокусираха върху сценариите за научаване. Партньорите обсъдиха следните приоритетни теми за проекта:

  • информационни и комуникационни технологии - ИКТ/ICT (умение за уверено и критично използване на ИКТ; виртуално взаимодействие - възможност за продуктивна работа и демонстриране на присъствие като член на виртуален екип; въпроси свързани с безопасността на информацията и личността в интернет; социални мрежи и други);
  • медийна грамотност (критичен анализ и развитие на съдържание; възможност за категоризиране на информацията според нейната важност; възможност за разбиране на комплексността на медийните съобщения; възможност да създаваш съобщения, предназначени за различни медии);
  • комуникационни умения (осъществяване на връзка с останалите; възможности за употреба на различни канали на убедителна комуникация; използване на подходяща информация според съответния контекст; междуличностно и междукултурно опознаване; толеранс; опознаване на аудиторията; език на тялото; умения за получаване на обратна връзка);
  • личностно усещане и усещане за общността (личностно развитие, себеуважение; самоефикасност; гражданска позиция; засилени връзки с общността; съвместна работа);
  • предприемачество (умения за планиране и водене на дискусии; новаторство; умения за решаване на проблеми; намиране на решения в непредвидени ситуации; възможност за продуктивно планиране и работа).

След мозъчната атака и проведената дискусия, партньорите се съгласиха, че тези теми са свързани помежду си и един обучителен сценарий може лесно да покрие не една, а няколко от темите едновременно. Партньорите се съгласиха, че сценариите ще се отнасят до ситуации, които са типични за определени държави/региони, в които ще се провежда проекта.

Сценариите трябва да бъдат също така балансирани - да обхващат както търсенето на работа и назначаването, така и владеенето на полезни личностни умения като етика, отговорно използване на технологиите, критичен анализ на информация (а не само представения такъв анализ в интернет пространството), самоувереност и други.

В резултат от проведените дискусии, партньорите създадоха Мисловна карта, която ще подпомогне структурирането на шаблонна структура на сценариите за научаване.

« Back

colors